Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM’den geçti

Hanefi Avcı’yı yargılayan FETÖ’cü hakimlere yargı yolu
Haziran 10, 2020
Sakarya’da freni boşalan kamyon eve daldı: 1 ölü 2 yaralı
Haziran 10, 2020

Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM’den geçti

Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti Çarşı ve semt bekçilerinin ödev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan koşullar, çarşı ve semt bekçilerinin devir ve adaylık süreçleri, tayin ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor. Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere güvenlik ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve semt bekçileri istihdam edilecek. Güvenlik ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve semt bekçilerinin amirleri iş hiyerarşileri içinde tespit edilecek. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda sanılan genel koşullar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve somut yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek. Çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara kadar yapılacak giriş sınavında sonra gelmek şartı aranacak. Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlık ya da engeli bulunmadığı sağlık durumu kurulu raporuyla saptama edilenler güvenlik veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla namzet memur olarak atanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan eksik, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde asgari 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek. Adaylık süresi içinde esas ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, afiyet ve selametini sağlayacak. Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma yoksul olanlara destek edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, zorlama mağduru ya da şiddete, istismara uğrama riski taşıyan bayan ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Bir semt, yer, yol veya cadde sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, vefat, rahatsızlık, kaza, yangın ya da afet gibi kayda değer, acele haller nedeniyle yapılacak destek isteklerinden gücü dahilinde olanları ilk önce yerine getirecek. Büyük risk talep eden yangın ve su baskını gibi afetlerde semt sakinlerini hemen uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan farkında olan edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri; tahsis saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde yer alan konut, meslek yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri göre eksik alınan tedbirleri tamamlattıracak, kararsız koşul ya da kişileri yan bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, kamu düzenini bozacak mahiyetteki ziyafet, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye değin önleyici tedbirleri alacak. Uyuşturucu madde üretim edildiği, satıldığı ya da kullanıldığından, kumar oynandığından veya fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri yan bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, cadde, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak. Çarşı ve semt bekçileri, devir bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini durdurmak, kabahat işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen kabahat veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini saptamak, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, ceset bütünlüğü ya da servet bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya olası bir tehlikeyi durdurmak nedeniyle durdurabilecek. Erteleme yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek. Program Metni talep edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde askıya alma işlemi yapılamayacak. Çarşı ve semt bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve semt bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten daha sonra, durdurduğu kişiye erteleme sebebini bildirecek, askıya alma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini ya da bulundurulması gerekli öteki belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli rahat gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması ya da gerçeğe tutarsız beyanda bulunması dolayısıyla veya sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan hemen genel kolluk görevlileri farkında olan edilecek. Erteleme süresi, askıya alma sebebine teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan akla uygun süreden fazla olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla şahısların ve araçların ayrılmalarına müsade verilecek. Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında tabanca veya risk yaratıcı öteki bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine ya da başkalarına hasar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dışarıdan denetleme dahil zorunlu tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dıştan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek. Kanunu Teklifi’ne tarafından, çarşı ve semt bekçileri, kabahat işlenirken ya da işlendikten sonradan, az önce izleri meydandayken; şüphelileri yetişmek, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine ya da başkalarına hasar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, kabahat delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak. Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve emrindeki bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, şiddet ve tabanca yararlanma yetkisine sahip olacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Güvenlik ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu zaman artırılabilecek. Jurnal alıştırma saatleri, olarak gün batımı saatinden doğuşu saatine dek olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Çarşı ve semt bekçileri emniyet ya da halk düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, belirtilen egzersiz süresi ve saatleri haricen çalıştırılamayacak. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen mecburiyet hallerine ilişkin yöntem ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine tarafından güvenlik veya jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin alıştırma yöntem ve esasları, alacakları iş içi eğitim, giyecekleri giysi ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve semt bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilecek. Çarşı ve semt bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir