Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlandı

Brezilya’da son 24 saatte 1269 kişi koronadan öldü
Haziran 18, 2020
KIA, garanti sürelerini 31 Temmuz’a kadar uzattı.
Haziran 18, 2020

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlandı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlandı Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda çarşı ve semt bekçilerinin yetkileri baştan düzenlenmiş, bekçilere; kimlik sorma yetkisi, tabanca taşıma yetkisi ve araç erteleme yetkisi verilmişti. Bekçilere verilen bu haklar ise Meclis’te tartışmalara sebep olmuştu. yaklaşık olarak her kanun teklifinde itiraz için AYM’nin yolunu tutan CHP’nin, bu yetkilerin iptali için de AYM’ye başvuracağı açıklanmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Devlete Ait Gazete’de yayınlandı. Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin tayin ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile alıştırma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi. Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere güvenlik ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. Güvenlik ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde saptama edilecek. Çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda farzedilen genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sıhhat ve fiziksel tatminkarlık gibi özel şartların bulunması gerekecek. Çarşı ve semt bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara tarafından yapılacak giriş sınavında başarılı olma şartı aranacak. Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık durumu kurulu raporuyla tespit edilenler, emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanı’nın onayıyla namzet memur olarak atanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan eksik, 2 yıldan artı olamayacak. Adaylık süresi içinde asgari 3 ay süreyle esas ve hazırlayıcı eğitimler verilecek. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları saptama edilenlerin, aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek. Çarşı ve semt bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık durumu ve selametini sağlayacak. Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma yoksul olanlara destek edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, zorlama mağduru ya da şiddete, istismara uğrama riski taşıyan bayan ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Bir mahalle, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara zorunlu bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, rahatsızlık, kaza, yangın ya da afet gibi önemli, acele haller nedeniyle yapılacak takviye isteklerinden gücü kapsamında olanları başta yerine getirecek. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini korkutma eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan farkında olan edecek. Çarşı ve semt bekçileri, devir saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri kadar noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak, değişken koşul ya da kişileri ast bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, kamu düzenini bozacak mahiyetteki ziyafet, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye dek önleyici tedbirleri alacak. Uyuşturucu madde üretim edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından veya fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri alt bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, cadde, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve öteki engellerin kaldırılmasını sağlayacak. Çarşı ve semt bekçileri, ödev bölgesi ve alıştırma saatleri ile sınırlı edinmek kaydıyla kişileri ve araçları; bir kabahat veya kabahatin işlenmesini önlemek, kabahat işlendikten sonradan kaçan faillerin yakalanmasını karşılamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da cebren getirme kararı verilmiş olan kişileri saptamak, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından veya topluma karşın mevcut ya da muhtemel bir tehlikeyi durdurmak amacıyla durdurabilecek. Askıya Alma yetkisinin kullanılabilmesi için akla yatkın bir sebebin bulunması gerekecek. Mantıksal Bağ arz edecek, fiili koşul ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak. Çarşı ve semt bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve semt bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonradan, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, askıya alma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli öteki belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada zorunlu kolaylık gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe tutarsız beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen birey tutularak durumdan hemen genel kolluk görevlileri farkında edilecek. Askıya Alma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan akla uygun süreden pozitif olamayacak. Erteleme sebebinin ortadan kalkmasıyla şahısların ve araçların ayrılmalarına izin verilecek. Bekçiler, durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında tabanca ya da tehlike oluşturan öteki bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine ya da başkalarına hasar verilmesini önlemek amacına karşın el ile dışarıdan yoklama dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi soyut bölümlerinin açılması istenemeyecek. Çarşı ve semt bekçileri, kabahat işlenirken veya işlendikten sonra demin izleri meydandayken; şüphelileri yetişmek, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına hasar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için zorunlu muhafaza tedbirlerini edinmek, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini saptama ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak. Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulundukları genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Şiddet ve silah kullanma yetkisine sahip olacak çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışarıya her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak. Çarşı ve semt bekçilerinin haftalık egzersiz süresi 40 saat olacak. Güvenlik ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek. Jurnal alıştırma saatleri, başlıca olarak gün batımı saatinden doğuşu saatine dek olan süre dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Bekçiler güvenlik veya halk düzeni ile görevi etkileyen mecburiyet halleri haricinde, belirtilmiş çalışma süresi ve saatleri dıştan çalıştırılamayacak. Güvenlik veya millet düzeni ile görevi etkileyen yükümlülük hallerine ilişkin yöntem ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Çarşı ve semt bekçilerinin disiplin, bahşetme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak. Çarşı ve semt bekçilerinin egzersiz yöntem ve esasları, alacakları iş içi eğitim, giyecekleri giysi ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve semt bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilecek. Çarşı ve semt bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir